PEDAGOGIKEN


Klass 5 vinter

I undervisningen används ett varierat utbud av metoder såsom lärarens undervisning, självstudieuppgifter, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. Pedagogiken rör sig metodiskt mellan områdena; tanken (intellektet), känslan och viljan, vilka naturligt samspelar i undervisningen. Genom exempelvis återskapande av kunskap via det konstnärliga arbetet bearbetar eleven individuellt innehållet i en text eller bild. Redovisningsformerna är varierade.

Den rytmiska växlingen i schemats utformning med periodundervisning på morgonen, språk och konstnärliga ämnen mitt på dagen, och hantverk och idrott på eftermiddagen är ett stöd för elevernas lärande. I den konventionella katederundervisningen läggs stor vikt vid god berättarkonst och en målsättning att eleverna skall uppleva kunskap, vilket ger en spontan och personlig interaktion mellan lärare och elev. Waldorfskolan eftersträvar att eleven har samma klasslärare från första klass till puberteten.

Waldorfskolorna har i enlighet med skollagen betygsdispens till och med årskurs 8.
Istället för betyg strävar läraren efter att undervisningen skall stimulera eleverna till engagemang och utifrån sitt eget intresse och utifrån sig själva göra ett så bra skolarbete som de kan.

Pedagogiken sätter barnet i centrum och för att möjliggöra samt underlätta flexibla och direkta anpassningar till barnens föränderliga behov är grundskolans kärnarbete organiserat i arbetslag. I varje arbetslag ingår undervisande lärare, fritidspedagoger, speciallärare, representant för elevhälsovården samt biträdande rektor. Klass- och elevärenden lyfts varje vecka och möjligheter till förändringar vad gäller stöd görs direkt i arbetslagen.

Resultaten av den elevenkät som genomfördes vid Umeå kommuns skolor våren 2012 visar att barnen vid vår skola trivs och känner sig trygga.