LÄRARNA


Lärarna

Skolan eftersträvar att medarbetarna har en relevant utbildning för sitt uppdrag, lärarhögskole- och/eller waldorflärarutbildning. Idag har 96 % av pedagogerna på skolan relevant utbildning och på förskolan kommer i år 75 % av pedagogerna att vara utbildade waldorfförskollärare.

Att medarbetarna har specialintressen inom konst, naturvetenskap och humaniora är något som är utmärkande för verksamheten.
30 % av medarbetarna på skola och fritidshem är män, vi strävar efter en jämn könsfördelning i hela stiftelsen men har svårigheter med rekrytering av manliga förskollärare.

I fritidshemsverksamheten har medarbetarna blandande kompetenser, då det länge har funnits svårigheter att rekrytera fritidspedagoger med utbildning. Många av medarbetarna har dock lärarutbildning eller genomgått kompetensutbildning inom waldorfpedagogik.
De senaste åren har satsning skett på kompetensutveckling inom elevhälsan, ämnet matematik men främst till waldorfutbildning för förskolepedagogerna. Lärarlyftet har utnyttjats inom matematik och specialpedagogik. Rektorsutbildning och rektorsrekryteringsutbildning är en förutsättning för ledartjänsterna.

Specialpedagoger

Vår hållning, såväl som skollagens, är att elevernas rätt till stöd inte är avhängigt av åtgärdsprogram eller diagnoser.
Det är vår skyldighet som skola att skapa en undervisningsmiljö där alla elever kan få undervisning i sin grupp i så stor utsträckning som möjligt.
Därför ger vi som skola ett starkt generellt stöd i grundskolans tidiga årskurser, dessutom ges riktat stöd oavsett årskurs.